Gizlilik, Kullanım ve Kullanıcı Sözleşmeleri

   

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI

İşbu sözleşme MİLENYUM YAZILIM "Yazılım Ürünleri Lisans ve Kullanım Sözleşmesi"dir ve MİLENYUM YAZILIM “Yazılım Ürünleri Satış Sözleşmesi”nin eki ve devamı niteliğinde olup “Satış Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçasıdır. Belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım lisans hakları konusunda MİLENYUM YAZILIM VE DANIŞMANLIK (MİLENYUM YAZILIM) ile satış sözleşmesinde açık ünvanı ve adresi yazılı MÜŞTERİ 'nin karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder. Kullanıcı, Emlak Asistanım - Gayrimenkul ve Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımını bilgisayarına veya ilgili cihaza kurduğu takdirde, “Kullanım Koşulları Sözleşmesi” ve “Gizlilik Sözleşmesi” içerisinde bulunan tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.


MADDE 2: KULLANIM LİSANS KAPSAMI

2.1. Kullanım lisansı MÜŞTERİ 'ye, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir. Yazılımın lisansta belirtilenden fazla lokasyonda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.

2.2. Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

2.3. MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

2.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı MİLENYUM YAZILIM'a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2.5. MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.


MADDE 3: AYIPLI ÜRÜN VE KULLANICI HAKLARI

3.1. Arızalı çıkan yazılım ürünleri, kayıtlı olduğu Kullanıcı Numarası ve yazılı doküman, fatura tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir veya bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. MÜŞTERİ bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı MİLENYUM YAZILIM’a başvurarak kullanır. MÜŞTERİ, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz.

3.2. MÜŞTERİ, fatura tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde yazılımı herhangi bir neden göstermeksizin iade edebilir. İadeler, iade faturası, ürüne ait CD, kullanım kılavuzu ve sair tüm materyaller ve MÜŞTERİ ' nin bir yetkilisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış İADE FORMU ile birlikte kabul edilir. İade faturası kesilmediği, tüm materyallerin iade edilmediği ve İADE FORMU' nun olmadığı durumlarda iade kesinlikle kabul edilmez. İade kapsamında ortaya çıkabilecek (Havale, EFT, Kargo Masrafları vb) hiç bir masraftan MİLENYUM YAZILIM yükümlü değildir.

3.3. Ayıplı mal kapsamında olmayan tüm iadelerde MİLENYUM YAZILIM MÜŞTERİ' ye yalnızca satın alınan lisans bedelini geri öder. Toplam satış bedelinin %18’ini oluşturan Katma Değer Vergisi (KDV) geri ödenmez. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ' nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ' nin bu bedeli MİLENYUM YAZILIM’a ödeme yükümlülüğü devam eder.


MADDE 4: GARANTİ VE MİLENYUM YAZILIM’UN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

4.1. MİLENYUM YAZILIM ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. MİLENYUM YAZILIM ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. MİLENYUM YAZILIM, bu Yazılım Ürünleri Lisans ve Kullanım Sözleşmesi’nin kapsadığı yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

4.2. MİLENYUM YAZILIM, donanım veya işletim sistemi arızasından, MİLENYUM YAZILIM tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları MİLENYUM YAZILIM’a ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs ve/veya zararlıların bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.

4.3. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumludur. MİLENYUM YAZILIM MÜŞTERİ’NİN dijital ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.

4.4. MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımları kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından sorumludur. MÜŞTERİ, MİLENYUM YAZILIM’un yazılım - donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, MİLENYUM YAZILIM’un sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.5. MİLENYUM YAZILIM, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

4.6. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ' nin lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda MİLENYUM YAZILIM, MÜŞTERİ'den sadece bu sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ’de herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

4.7. Taraflar, MİLENYUM YAZILIM’un bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ' ye yalnızca " kullanım lisansı” verdiğini, MÜŞTERİ' nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında MİLENYUM YAZILIM’un hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.


MADDE 5: YAZILIM TELİF HAKLARI

5.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

5.2. MİLENYUM YAZILIM tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları MİLENYUM YAZILIM’a ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.


MADDE 6: KURULUŞ VE EĞİTİM

6.1. Yazılımın MÜŞTERİ 'nin bilgisayarlarına ilk kuruluşu MİLENYUM YAZILIM tarafından gerçekleştirilir. İlk kuruluş hizmeti, Yazılım Ürünleri Lisans ve Kullanım Sözleşmesi için MÜŞTERİ 'den satış sözleşmesinde belirtilen bedelin dışında ayrıca bir bedel talep edilmez. İlk kuruluş hizmetlerine fatura, irsaliye, sözleşme, senet, tahsilat makbuzu, teşekkür mektubu, stok belgesi, uyarı mektubu dökümlerinden MÜŞTERİ tarafından "SİPARİŞ EMRİ" ile talep edilenlerinin MÜŞTERİ 'nin matbu formlarına uyarlanması işi dahildir. Kuruluş sırasında MÜŞTERİ bu tür matbu formların bir örneğini MİLENYUM YAZILIM’a teslim etmeyi ya da ilk kurulumu takip eden 10 gün içerisinde kendi olanaklarıyla MİLENYUM YAZILIM’a ulaştırmayı kabul eder. Bahsi geçen dökümler MÜŞTERİ 'ye internet üzerinden ulaştırılır.

6.2. MÜŞTERİ tarafından yapılacak her türlü yeniden kuruluş ve sipariş talepleri MİLENYUM YAZILIM tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.

6.3. MİLENYUM YAZILIM, MÜŞTERİ 'nin personeline satış sözleşmesinde belirtilen şekil ve şartlarda ücretsiz eğitim vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak eğitim hizmetinden yararlanabilecek personel sayısı MÜŞTERİ 'nin satın almış olduğu kullanıcı lisansı ile sınırlıdır.

6.4. MÜŞTERİ 'nin işyerinde yapılacak eğitimler yazılımın ilk kurulumunun yapıldığı tarihte veya MİLENYUM YAZILIM ile MÜŞTERİ’nin beraberce belirlemiş olduğu tarihte, ilk kurulumu takiben gerçekleştirilir.

6.5. MÜŞTERİ 'nin, tüm eğitimlerin kendi belirleyeceği bir adreste yapılmasını talep etmesi durumunda bu hizmet MİLENYUM YAZILIM tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.

6.6. MÜŞTERİ, çalışanlarının eğitime katılımlarını ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Önceden haber vermeden planlanan eğitimlere katılım sağlanmaması veya eğitimlerin yarıda bırakılması durumunda eğitim verilmiş sayılır.


MADDE 7: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

7.1. MİLENYUM YAZILIM, MÜŞTERİ 'nin kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile MÜŞTERİ'ye limitsiz telefon desteğini ve ilgili yazılımların varsa yeni sürümlerini yükleme hakkını ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra MÜŞTERİ dilerse yine MİLENYUM YAZILIM’tan alacağı yazılım pakedine bağlı olarak MİLENYUM YAZILIM tarafından belirlenecek destek süresini yenilenen sözleşme kapsamında kabul etmiş sayılır.

7.2. MİLENYUM YAZILIM önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümden ve yeni yazılı dokümandan lisans süresine bağlı olarak yararlanabilir.

7.3. Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. Bir yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program CD ROM'ları, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti MİLENYUM YAZILIM’tan temin edilemez. MİLENYUM YAZILIM yeni çıkan versiyon veya sürümlerin MÜŞTERİ 'nin mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında taahhüt etmez.

7.4. MİLENYUM YAZILIM yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek MİLENYUM YAZILIM’un görev ve sorumluluğuna girmez.

7.5. MÜŞTERİ, yazılımın çalışması için MİLENYUM YAZILIM tarafından yayınlanmış olan minimum sistem gereksinimlerine sahip donanım temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin yazılımı çalıştırmaya çalıştığı donanımın MİLENYUM YAZILIM resmi sitesinde yayınlanmış olan minimum sistem gereksinimlerinden düşük ve yetersiz olduğu durumlarda hiçbir hak talep edemez. MİLENYUM YAZILIM yeni çıkan versiyon veya sürümlerin MÜŞTERİ 'nin mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında taahhüt etmez.


MADDE 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde,

MÜŞTERİ'nin MİLENYUM YAZILIM'un telif haklarını ihlal etmesi halinde.

8.1. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı MİLENYUM YAZILIM’a teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

8.2. Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ 'nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar yazılımını kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "süreli kullanma lisans bedeli”ne dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ 'nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ 'nin bu bedeli MİLENYUM YAZILIM’a ödeme yükümlülüğü devam eder.


MADDE 9: SAİR HÜKÜMLER

9.1. Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

9.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

9.3. MÜŞTERİ 'nin satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C. Kanunları uygulanır.